Zasań, dn. 20.11.2014


Do informacji publicznej
W związku z fałszywymi informacjami, kierowanymi pod moim i mojego adwokata adresem, zawierającymi treści o charakterze zniesławiającym nasze osoby, mając na celu ochronę wizerunku i dobrego imienia, poniżej dołączam postanowienie Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 24 lutego 2014r. sygn. akt: II K 492/13, utrzymanego w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 czerwca 2014r., sygn. akt IV 1 Kz 64/14. Powyższe postanowienia umarzają akt oskarżenia, jaki wysunął Pan Wiesław Stalmach przeciwko adw. Sławomirowi Kowalskiemu oraz mnie, Józefowi Pazdur, w którym to zarzucił nam pomówienie. Informacje te rozpowszechniane były „drogą pantoflową” przez inne osoby w społeczności lokalnej tym samym szargając nasze dobre imię. Na koniec pragnę nadmienić, iż wszelkie pisma, dokumenty kierowane przeze mnie oraz mojego adwokata do Rady Gminy Wiśniowa oraz do Wójta Gminy Wiśniowa zawierały treści zgodne z Naszymi wiadomościami.

Józef Pazdur


Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny